Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystając z platformy dostępnej pod domeną bielskpodlaski.budżet-obywatelski.org ufa Pan/Pani, że odpowiednio przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, dlatego chcemy zapewnić, że ich bezpieczeństwo i poufność stanowi podstawę przy projektowaniu i rozwijaniu wszystkich funkcjonalności Platformy. W niniejszej Polityce prywatności chcielibyśmy przekazać Użytkownikom najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, tak aby pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich danych podczas korzystania z Platformy.

W tekście Polityki prywatności mogą pojawić się terminy, które definiujemy następująco:

 • Administrator – Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski;
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • Platforma – serwis internetowy dostępny pod domeną budżet-obywatelski.org administrowany przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski;
 • Użytkownik – odwiedzający Platformę dostępną pod domeną budżet-obywatelski.org

 Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych na Platformie jest Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski.

Jak mogę skontaktować się z Administratorem?

1.Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski. Z Administratorem skontaktować się można pisemnie na ww. adres lub poprzez adres e-mail: um@bielsk-podlaski.pl

2.Inspektor Ochrony Danych: Janusz Porycki – można się z nim skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@bielsk-podlaski.pl lub telefonicznie: 85 7318139, a także pisemnie na adres: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika1, 17-100 Bielsk Podlaski.

Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

 • Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających Platformę celem przeprowadzenia procedury związanej z wyborem i realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych uniemożliwi przeprowadzenie procedury związanej z wyborem i realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

Czas przetwarzania danych osobowych

 • Wszystkie dane uzyskane od osób głosujących w systemie informatycznym, znajdujące się w zbiorze tymczasowym, zostaną usunięte w terminie do 14 dni po zakończeniu głosowania i sporządzeniu protokołu.

Zakres danych osobowych Użytkowników przetwarzanych przez Administratora

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • nr PESEL

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

 • Administrator na podstawie stosownej umowy powierza przetwarzane danych osobowych operatorowi systemu informatycznego służącego do obsługi głosowania, firmie MEDIAPARK Sp. z o.o. Adres: ul. Władysława Trylińskiego 10, 10‑683 Olsztyn NIP: 7393910693
 • W przypadkach dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami [Nazwa administratora danych] może przekazywać dane osobowe Użytkowników kancelariom prawnym.
 • W przypadku obsługi korespondencji drogą tradycyjną [Nazwa administratora danych] może przekazać dane osobowe Użytkowników Poczcie Polskiej lub innemu operatorowi pocztowemu;

Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

Prawa osoby, której dane dotyczą na podstawie przepisów RODO

 • Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Ma Pan /Pani prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji, czy Pana /Pani dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe ma Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych, uzyskania informacji o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, oraz prawach przysługujących Ci na mocy RODO;

 • Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Pana/Pani dane osobowe są nieprawidłowe, ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora niezwłocznego ich sprostowania lub uzupełnienia.

 • Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych gdy:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane
 2. cofnięta została zgoda, na której podstawie opiera się ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • wniesiony został sprzeciw zgodnie z art. 21 RODO i nie występują inne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
 1. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 2. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 3. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO .

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Pana/Pani dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub z uwagi na obowiązki prawne, którym podlega, o czym zostanie Pan/Pani poinformowany/a.

 • Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Ma Pan/Pani prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 1. Kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażąda Pan/Pani ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • Pana/Pani dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 1. gdy zgłosił/a Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w tym profilowania, gdy Administrator przetwarza dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów lub na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Czas rozpatrywania żądań Użytkowników

Administrator bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udziela informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Pana /Panią żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku, jako Administrator danych osobowych, poinformujemy Pana/Panią o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.