Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub przez formularz kontaktowy.

Kontakt:

Telefon
85 731 81 88

Adres e-mail
um@bielsk-podlaski.pl

Dodatkowa strona www
www.umbielskpodlaski.pl

Adres:

Urząd Miasta Bielsk Podlaski
ul. M. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski

Napisz do nas

* Pola obowiązkowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i  2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), informuję że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą w Bielsku Podlaskim (17-100), ul. Kopernika 1.
2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika1, 17-100 Bielsk Podlaski; e-mail: iod@bielsk-podlaski.pl , tel.85 7318139.
3.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2023 rok budżetowy - na podstawie art. 6 ust. 1c RODO oraz przepisów prawa miejscowego (Uchwała Nr LII/396/22 Rady Miasta z 28 lipca 2022r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bielsk Podlaski konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta na 2023r.)
4.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5.    Pani/Pana dane osobowe zawarte na liście do głosowania będą przechowywane przez okres maksymalnie do 30 dni po zakończeniu głosowania oraz sporządzenia protokołu, w którym zostaną ustalone wyniki konsultacji.
6.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub usunięcia.
7.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
8.    W przypadku gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie brak możliwości wzięcia udziału w głosowaniu nad projektami zgłoszonymi do budżetu obywatelskiego.